MAN Energy Solutions Logo

MEDEDELING GEGEVENSBESCHERMING VOOR VACATURES

1. Algemene informatie

a) Informatie over gegevensbescherming

De bescherming van uw persoonlijke rechten bij de verwerking van uw persoonlijke gegeven is een belangrijke zorg voor MAN Energy Solutions. 

Wij verwerken persoonlijke gegevens die zijn verkregen tijdens bezoeken aan onze Career Portal website in overeenstemming met de wettelijke voorschriften die gelden binnen Nederland. Alle bedrijven binnen de MAN Energy Solutions groep hebben een bindende Group Policy, die hen verplicht tot uitgebreide en uniforme bescherming van persoonlijke gegevens. Dit garandeert dat het beschermingsniveau binnen de MAN Energy Solutions Group wereldwijd wordt geboden, vergelijkbaar met de normen van de Europese Unie. 

b) Gegevensbeheerder en contactpersoon

De gegevensbeheerder voor uw gegevens in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming is: MAN Energy Solutions SE Duitsland of het bedrijf binnen de MAN Energy Solutions Group (“MAN ES” ) waarbij u solliciteert. 

Voor algemene vragen over gegevensbescherming of om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met: Group Data Protection dataprotection@man-es.com

 

2. Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens

a) Gegevensbronnen en persoonsgegevens die we verzamelen

Uw persoonlijke gegevens worden over het algemeen rechtstreeks verzameld als onderdeel van het wervingsproces (soolicitatieformulieren, cv’s, sollicitatiegesprekken ..). Daarnaast kan MAN ES gegevens ontvangen van derden zoals wervingsbureaus, referenties van voormalige werkgevers of sociale platforms zoals LinkedIn.

 • We kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens verwerken:
 • Contactgegevens (naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres…)
 • CV (details van uw kwalificaties, vaardigheden, ervaring en arbeidsverleden...)
 • Nationaliteit en recht om te werken in het land waarvoor u solliciteert
 • Indien van toepassing, foto kandidaat
 • Indien van toepassing, rijbewijsgegevens
 • Indien van toepassing en waar wettelijk toegestaan, informatie over karakter of gedrag (persoonlijkheidstest)
 • Indien van toepassing en waar toegestaan ​​door de wet, monitoringinformatie over gelijke kansen
 • Indien van toepassing en waar wettelijk toegestaan, informatie uit strafbladcontroles

Als we een definitieve aanbieding doen, kunnen we ook het volgende verwerken:

 • Bankrekeninginformatie
 • Nood-contactgegevens
 • Indien van toepassing en waar wettelijk toegestaan, gezondheidsinformatie (medisch onderzoek)

b) Doel en wettelijke basis voor verwerking

Het doel van de verwerking van uw gegevens door MAN ES is om uw geschiktheid voor een functie waarop u heeft gesolliciteerd en om ons te helpen ons wervingsproces te ontwikkelen en te verbeteren. Wij gebruiken uw sollicitatiegegevens uitsluitend voor het selectieproces voor de functie waarop u heeft gesolliciteerd of andere vacatures als u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is het uitvoeren van een contract of het nemen van maatregelen op uw verzoek, alvorens een contract aan te gaan. In sommige gevallen kan de gegevensbeheerder ook vertrouwen op zijn legitieme belang of uw toestemming voor specifieke processen tijdens het wervingsproces.

c) Pre-employment screening voor alle nieuwe medewerkers

MAN ES voert background checks uit als onderdeel van het wervingsproces om te voldoen aan de hoogst mogelijke nalevings- en integriteitsnormen in zijn zakelijke activiteiten. MAN ES Moet ervoor zorgen dat potentiele medewerkers hun taken uitvoeren in overeenstemming met hoge ethische normen en garanderen dat ze de bedrijfsprincipes van het bedrijf naleven om juridische risico's te minimaliseren en schade aan de reputatie van het bedrijf te voorkomen.

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om een arbeidsrelatie met u aan te gaan. MAN ES heeft een legitiem belang om kandidaten aan te nemen die integer zijn en handelen op basis van geldige wetgeving. Dit wordt gewaarborgd door de informatie die u ons verstrekt te valideren voordat u een arbeidsovereenkomst wordt aangeboden.

Pre-employment screening omvat het verifiëren van uw persoonlijke gegevens (naam, voornaam, geboortedatum, adres), het overleggen van uw originele identiteitskaart of een vergelijkbaar document waaruit uw identiteit blijkt, en het overleggen van uw originele attesten (Attest van het hoogste opleidingsniveau, of bij uitzondering een officieel gewaarmerkt afschrift op papier).

Er wordt ook gecontroleerd of u al voor MAN ES hebt gewerkt en - beperkt tot dit geval en in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming - of u tijdens de tewerkstellingsperiode ernstige overtredingen van wettelijke en officiële voorschriften of groepsvoorschriften hebt begaan. Hiervoor worden persoonsgegevens opgehaald in het bestaande personeelsdossier van de laatste drie jaar, in het klokkenluiderssysteem (beperkt tot MAN ES) en in de beveiligingsdatabase van Group Security.

Ook wordt een vergelijking gemaakt met een publiek toegankelijke financiële sanctielijst volgens de geldende EU-resolutie nr. 881/2002. Daarnaast wordt een koppeling gemaakt met de Plea-Monitorlijst en de SAM-database om eventuele betrokkenheid bij zogenaamde rapporteerbare feiten te identificeren.

De Plea-Monitor lijst bevat de namen van personen die in verband met de dieselproblematiek voor de Volkswagen Groep hebben gewerkt of werken, zoals bijvoorbeeld adviseurs of advocaten. Om nalevingsredenen mogen deze kandidaten onder bepaalde voorwaarden niet als werknemer van MAN ES worden aangenomen.

De SAM-database van de Amerikaanse autoriteiten bevat de namen van personen die alleen onder bepaalde criteria als werknemer voor MAN ES mogen werken.

De pre-employment screening voor alle nieuwe medewerkers wordt uitgevoerd door elke verantwoordelijke HR-afdeling en, indien nodig, ook door Group Security. Alleen een beperkte groep personen intern heeft toegang tot uw gegevens en ziet toe op de naleving van de hieronder genoemde wistermijn.

Bij ongebruikelijke bevindingen tijdens het antecedentenonderzoek worden de resultaten besproken in een commissie die bestaat uit een vertegenwoordiger van HR Compliance, de manager van de verantwoordelijke HR-afdeling, de manager van de wervingsafdeling en de OR (indien van toepassing). De resultaten van het gesprek worden gedocumenteerd en opgenomen in het personeelsdossier.

In het geval van nieuwe medewerkers wordt alle verzamelde informatie met betrekking tot het antecedentenonderzoek opgenomen in het personeelsdossier, waar het zal worden bewaard volgens de bewaartermijnen voor relevante personeelsdossiers en gegevens. Gegevens worden niet voor andere doeleinden verwerkt.

Alle verzamelde informatie met betrekking tot het antecedentenonderzoek wordt na zes maanden gewist voor alle niet-succesvolle externe kandidaten.

Voor het sluiten van een contract moeten gegevens worden verstrekt.

d) Opslag en verwijdering van persoonlijke gegevens

Als je niet wordt aangenomen, worden je gegevens verwijderd nadat de sollicitatieprocedure is afgesloten. In het geval dat je wordt aangenomen, worden de gegevens van de sollicitatie overgebracht naar je persoonlijke dossier en verwijderd na het beëindigen van je arbeidsovereenkomst. Alle bewaartermijnen zijn onderworpen aan de nationale wetgeving van het land waarin u solliciteert. Neem voor meer informatie contact op met de HR-afdeling.

 

4. Uw rechten

Naast het recht om informatie over u betreffende gegevens te ontvangen en uw gegevens te laten wijzigen, heeft u het recht om uw gegevens te laten verwijderen en blokkeren en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, tenzij wettelijk verboden. Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als wij uw persoonsgegevens verkrijgen en verwerken op basis van uw toestemming, heeft u het recht om de door u gegeven toestemming in te trekken. Uw intrekking van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die op basis van uw toestemming heeft plaatsgevonden totdat deze werd ingetrokken.

Om uw toestemming in te trekken of uw rechten met betrekking tot uw gegevens uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de contactpersoon Human Resources die is vermeld in de vacature waarop u reageert.

Bij eventuele klachten heeft u de mogelijkheid om contact op te nemen met een toezichthouder voor gegevensbescherming.

5. Reservations

MAN Energy Solutions kan deze privacyverklaring op elk moment bijwerken in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt de nieuwste versie vinden op onze website of door contact op te nemen met de HR-afdeling van de locatie waar u solliciteert.

Deze privacyverklaring bevat algemene informatie voor alle sollicitanten wereldwijd, maar de regels voor gegevensbescherming kunnen van land tot land verschillen. Als u op het moment van de sollicitatie door het lokale HR-team een andere versie van de "Gegevensbeschermingsverklaring voor sollicitanten" krijgt, prevaleert de lokale versie boven deze versie.

 

General version: 10.2021